zamknij Informujemy, iż sklep internetowy www.woodworld.pl wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej w Polityce prywatności sklepu.

REGULAMIN sklepu internetowego www.woodworld.pl

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne, definicje
§ 2 Towary i składanie zamówienia
§ 3 Dostawa i transport zamówionych Towarów
§ 4 Formy płatności
§ 5 Umowy zawierane na odległość
§ 6 Jakość Towarów
§ 7 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 8 Pliki cookies
§ 9 Ochrona danych osobowych
§ 10 Postanowienia końcowe

§ 1

Postanowienia ogólne, definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, zawieranych  za pośrednictwem sklepu internetowego www.woodworld.pl, którego właścicielem jest Jan Banach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OZE SALES Jan Banach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającą: adres rejestracji miejsca wykonywania działalności: OZE SALES Jan Banach, ul. Babiego Lata 9/5E, 53-020 Wrocław i adres do doręczeń/reklamacji/zwrotów: OZE SALES Jan Banach, ul. Babiego Lata 9/5E, 53-020 Wrocław, NIP 884-27-23-594, REGON 365276222, adres poczty elektronicznej: sales@woodworld.pl
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Cena – zaoferowana przez Klienta i przyjęta (zaakceptowana) przez Sprzedawcę kwota w złotych polskich lub w innej walucie, którą Klient jest zobowiązany uiścić za zamówione Towary. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.  Jeżeli jest to wymagane przez charakter świadczenia Sprzedawcy lub wynika z wyraźnego wyboru Klienta.  Łączna Cena za zamówione Towary może być powiększona o dodatkowe koszty (zwłaszcza koszty dostawy Towarów) – o kosztach takich Klient zostanie powiadomiony przez zawarciem umowy;
  • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałki do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Formularz rejestracji –formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta;
  • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  • Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia Towarów. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towaru/Towarów nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta (podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne) – Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy występują wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności podanych przez Klienta danych;
  • Kodeks cywilny – należy rozumieć ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U 1964 nr 16,poz. 93 ze zm)
  • Towary – rzeczy ruchome, których opis i fotografie dostępne są na stronach Sklepu. Kwoty wyrażone w złotych polskich lub innej walucie, podane przy opisie Towarów nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
  • Sklep – sklep Internetowy,  prowadzony w formie strony internetowej, dostępnej pod adresem  www.woodworld.pl i na jej podstronach;
  • Sprzedawca - Jan Banach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OZE SALES Jan Banach, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadający adres rejestracji miejsca wykonywania działalności: OZE SALES Jan Banach, ul. Babiego Lata 9/5E, 53-020 Wrocław i adres do doręczeń/reklamacji/zwrotów: OZE SALES Jan Banach, ul. Babiego Lata 9/5E, 53-020 Wrocław, NIP 884-27-23-594, REGON 365276222;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
  • Ustawa o prawach konsumenta – należy rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.)
  • Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Sprzedawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
  • Zamówienie –oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
 3. Regulamin stanowi jednocześnie (nie ograniczając się do poniższych)
  • Informację dla konsumenta, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),
  • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.),
  • Informację od administratora danych osobowych, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 4. Zawierając umowę ze Sprzedawcą, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca podaje następujące dane do kontaktu:
  • adres: OZE SALES Jan Banach, ul. Babiego Lata 9/5E, 53-020 Wrocław. Podany adres jest jednocześnie adresem do zwrotu towarów
  • adres poczty elektronicznej: sales@woodworld.pl

§ 2

Towary i składanie zamówienia

 1. Głównym przedmiotem świadczenia usług jest sprzedaż odzieży i akcesoriów prezentowanych na stronach Sklepu.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania Towarów po ekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT). Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Do każdego towaru zostanie dołączony paragon fiskalny lub faktura (na życzenie) dokumentująca zakup towarów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 4. Ceny w pozostałych walutach są automatycznie przeliczone przez Sprzedawcę na podstawie obecnych kursów walut i zaokrąglone do pełnych złotych.
 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią instrukcji użytkowania przed przystąpieniem do użytkowania zakupionego Towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwą obsługę i użytkowanie lub niestosowanie się użytkownika (Klienta) do zaleceń producenta.
 6. Niektóre z oferowanych przez Sklep Towarów mogą być czasowo niedostępne w magazynie Sprzedawcy. W przypadku złożenia przez Klienta oferty ich nabycia, Sprzedawca poinformuje o ich tymczasowej niedostępności oraz przedstawi orientacyjny termin dostarczenia ich do Klienta.
 7. Zamówień można dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu – możliwość składania zamówień przez 24 godziny na dobę przez cały rok. [Do złożenia zamówienia jest wymagane tworzenie Konta Klienta.] Zamówienie zostaje złożone z chwilą, kiedy Klient prawidłowo wypełni i prześle cały formularz zamówienia.
 8. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów znajdujących się na stronach Sklepu – po cenach i na warunkach podanych w zamówieniu.
 9. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów rodzi po stronie Sprzedawcy prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Dane zbierane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy. Więcej informacji o zasadach zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę można znaleźć w dalszej treści Regulaminu.
 10. Przed zaakceptowaniem oferty Klienta Sprzedawca może skontaktować się z Klientem poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie – na adres e-mail lub numer telefonu, podany przez Klienta. W przypadkach, gdy nie można skontaktować się z Klientem z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. błędnie podany numer telefonu bądź adres e-mail Klienta), złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów zostanie odrzucona przez Sprzedawcę (anulowanie zamówienia).
 11. Złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów Sprzedawcy może też zostać odrzucona (anulowanie zamówienia) w razie stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje w chwili przyjęcia (zaakceptowania) oferty Klienta przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany.

§ 3

Dostawa i transport zamówionych Towarów

 1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.  Koszty dostawy Towarów są wskazane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy, koszty i czas dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, z tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umowa sprzedaży.
 2. W normalnym toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych Towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 21 dni roboczych – z tym, że zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym terminie. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek:
  • opóźnianiu się przez Klienta z zapłatą za zamówione Towary;
  • tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego Towaru;
  • konieczność sprowadzenia Towaru na specjalne życzenia Klienta;
  • działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy Towarów do Klienta).  

W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy Towarów.

 1. Dostawy realizowane są na terenie całej Polski poprzez firmy In-Post, DPD lub innego przewoźnika kurierskiego zgodnie z obowiązującymi cennikami na stronie Sklepu. Koszt wysyłki będzie uwzględniony na dowodzie zakupu. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do wysyłki zamówionych Towarów za pośrednictwem innego dostawcy.
 2. Klient odbierając zamówione Towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, Klient zobowiązany jest spisać w obecności pracownika dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, który dostawca powinien mieć przy sobie. Jeżeli pomimo uszkodzenia przesyłki w transporcie (w tym także zdekompletowania jej zawartości) Klient nie spisał stosownego protokołu i Sprzedawca poniósł szkodę z tego tytułu, Sprzedawca uprawniony będzie do żądania jej naprawienia.
 3. Jeżeli z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przesyłki przechodzą na Klienta z chwilą przekazania przesyłki dostawcy.

§ 4

Formy płatności

 1. Sprzedawca może ustalić z Klientem indywidualne formy płatności, rabatu oraz wysyłki, w przypadku większej ilości zamówień.
 2. Cena za zamówione Towary oraz ich dostawę może być uiszczona:
  • przelewem, przed dostawą Towarów, na rachunek bankowy Sprzedawcy: 04 1140 2004 0000 3302 7643 5497
  • za pośrednictwem platformy Przelewy 24;
  • za pośrednictwem platformy PayPal;
  • kartą płatniczą/kredytową za pośrednictwem platformy PayPal lub platformy Przelewy 24.  
 3. Operatorem kart płatniczych dla Przelewy 24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, wysyłka Towarów do Klienta lub wydanie mu ich w jakikolwiek inny sposób nie nastąpi przed zaksięgowaniem przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. W razie braku zapłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane (odrzucenie oferty Klienta przez Sprzedającego).
 5. Sprzedawca nie dopuszcza zapłaty za jedno zamówienie w częściach ani różnymi sposobami płatności.
 6. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w ciągu 14 dni w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.
 7. Jeżeli zwrotu nie można dokonać z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza niemożność skontaktowania się z Klientem) Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.
 8. Niezależnie od wybranego sposobu płatności i dostawy, Sprzedawca pozostaje właścicielem Towarów aż do momentu uiszczenia przez Klienta całkowitej Ceny za dostarczone Towary (wraz z kosztami przesyłki i innymi kosztami).

§ 5

Umowy zawierane na odległość

 1. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu mają zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki (okoliczności):
  • Klientem jest konsument oraz
  • umowa zostaje zawarta na odległość (to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość).
 2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta albo zamieszczony poniżej niniejszego paragrafu formularz. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega zwrotowi. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.
 4. Zwrot Towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli zwrot następuje poprzez wysłanie Towaru do Sprzedawcy, na przesyłce należy wyraźnie zaznaczyć „ZWROT”. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie Towarów. Wraz z Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup Towaru (rachunek, paragon, fakturę VAT etc.). Bezpośrednie koszty zwrotu Towarów (zwłaszcza koszty opakowania i dostarczenia Towarów Sprzedawcy) obciążają Klienta: Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów dokonywanych przesyłką za pobraniem.
 5. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Formularz odstąpienia od umowy: [pobierz]

§ 6

Jakość Towarów

 1. Wszystkie dostarczane Towary objęte są gwarancją za wady fizyczne i prawne.
 2. Zakupione w Sklepie i dostarczone Klientowi Towary są objęte gwarancją. Serwis gwarancyjny jest świadczony wg. zasad określonych w zakładce - Gwarancja. Z tytułu gwarancji Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
 4. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest odesłać Towar do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, szczegółowym opisem wady oraz z podaniem adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego do Klienta. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów dokonywanych przesyłką za pobraniem.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności wpływu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta.

Formularz reklamacji: [pobierz]

§ 7

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1.     Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną: 
  • udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu;
  •  umożliwienie Klientom tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie (Konto Klienta);
  •  umożliwienie Klientom dokonywania zakupów za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Sklepu;
  • przesyłanie oferty handlowej Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter/subskrypcja).
 2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje:
  • dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Sklepu w dowolnym momencie;
  • dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), podglądu aktualnego stanu zamówienia, udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. [Tworzenie Konta Klienta jest warunkiem koniecznym do składania ofert nabycia towarów dostępnych w Sklepie] Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń;]
  • dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. c) powyżej – udostępnienie Klientom strony zawierającej aktywny formularz, umożliwiający Klientom złożenie zamówienia na wybrane wcześniej Towary;
  • dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. d) powyżej – przesyłanie Klientom oraz innym osobom, które wyraziły na to zgodę, informacji handlowej o Towarach (w tym o nowych Towarach), które można zamówić u Sprzedawcy. Rezygnacja z otrzymywania newslettera (subskrypcji) jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.
 3. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Klientów bezpłatnie.
 4. Adres e-mail, podany przez Sprzedawcę jako adres do składania zamówień jest jednocześnie adresem do kontaktu ze Sprzedawcą.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa typu np. Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższe lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyżej, Google Chrome wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
 7. Klient korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Sklepu niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);
  • korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Sprzedawcy;
  • korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Klient korzystając z Usług Świadczonych Drogą Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

§ 8

Pliki cookies

 1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu [(w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta)] Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.
 2. Oprócz plików cookies pochodzących ze Sklepu, w związku ze świadczeniem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może dojść do przetwarzania (zapisu i odczytu) plików cookies przez innych niż Sprzedawca usługodawców. Takie pliki cookies nie są wykorzystywane przez Sprzedawcę, a ich przetwarzanie powinno być uregulowane przez właściwych usługodawców i następować zgodnie z tymi regulacjami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie takich plików cookies.
 3. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu. Wyłączenie tej informacji traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies.
 4. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies. [Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta stanowi wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie plików cookies.] Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.
 5. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
 6. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.
 7. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 3. Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi taką zgodę – także w celach marketingowych.
 4. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim związanym z realizacją umowy, w szczególności z podmiotami obsługującymi płatności oraz dostarczającymi zamówione Towary do Klienta.
 5. Sprzedawca niniejszym informuje Klientów, że każdy z nich ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przetwarzanych przez Sprzedawcę, oraz do ich poprawiania. Sprzedawca informuje też, że Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje, iż podawanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Klientów jest niezbędne w celu dostarczenia im zamówionych Towarów.
 7.  W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych (zwłaszcza w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją) oraz w celu wykonania zobowiązań nałożonych na administratora danych osobowych przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych, Sprzedawca opracował i wdrożył dokumentację przewidzianą rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu, to jest od dnia 01.10.2016
 2. Regulamin może ulec zmianie. [W takim przypadku Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta.] Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W razie sporów ze Sprzedawcą Klient (w tym zwłaszcza konsument) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; w przypadku Klientów będących konsumentami obejmuje to zwłaszcza prawo zgłoszenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Sprzedawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Klienta.

 Treść regulaminu opracowana przez Biuro Bezpieczeństwa Danych - http://biuro-danych.pl/


Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć